• Tổng đài:02033.827.827
Liên hệ

Đông Triều - Hòn Gai

Ngày đăng : 10:30:10 21-04-2018
 
XE ĐÔNG TRIỀU – 3.585.888 XE HÀ TU – 3.822.777
GIỜ ĐT GIỜ HG GIỜ HG   GIỜ ĐT
4h45 8h00 4h45 8h00
5h00 8h10 5h00 8h15
5h15 8h20 5h15 8h30
5h30 8h30 5h30 8h45
5h40 08h40 5h45 9h00
5h50 08h50 6h00 9h15
6h00 9h00 6h15 9h30
6h10 9h10 6h30 9h45
6h20 9h20 6h45 10h00
6h30 9h30 7h00 10h15
6h40 9h45 7h15 10h30
6h50 10h00 7h30 10h45
7h00 10h15 7h45 11h00
7h15 10h30    
7h30 10h45    
7h45 11h00    
 
GIỜ HG GIỜ ĐT GIỜ HG GIỜ ĐT
11h15 14h15 11h15 14h30
11h30 14h30 11h30 14h45
11h45 14h45 11h45 15h00
12h00 15h00 12h00 15h15
12h15 15h15 12h15 15h30
12h30 15h30 12h30 15h45
12h45 15h40 12h45 16h00
13h00 15h50 13h00 16h15
13h10 16h00 13h15 16h30
13h20 16h10 13h30 16h45
 13h30  16h20 13h45 16h45
 13h40  16h30 14h00 17h00
13h50 16h45 14h15 17h15
14h00 17h00 14h30 17h30
14h10 17h15    
14h20 17h30    
Hình ảnh tuyến buýt 08: Đông Triều - Hòn Gai

Tin liên quan

Hỗ trợ tuyến